Disclaimer

Belangrijke juridische mededeling
Gelieve deze mededeling aandachtig door te nemen voordat u gebruik maakt van de site. Deze mededeling regelt het gebruik van de site en van alle informatie die zich op de site bevindt.

Toepassingssfeer

Deze site richt zich uitsluitend tot mensen die gevestigd zijn in België. De informatie met betrekking tot producten, diensten en promotieacties is alleen in België van toepassing.

Algemeen

De toegang tot deze site en het gebruik ervan zijn onderworpen aan de onderstaande bepalingen en voorwaarden en aan de wetgeving die geldt in België.

Auteursrecht

Copyright © 2 Sign & Safe 2015. Alle rechten voorbehouden.
Alle auteursrechten en andere rechten inzake intellectuele eigendom betreffende teksten, afbeeldingen, geluiden, software en ander materiaal op deze site berusten bij 2 Sign & Safe en haar gelieerde vennootschappen of werden opgenomen met toestemming van de respectieve eigenaars. Verwijzingen naar filialen of gelieerde vennootschappen omvatten alle leden van de 2 Sign & Safe.

Het is u toegestaan deze site te raadplegen en uittreksels ervan te reproduceren door afdrukken, downloaden naar harde schijf of verspreiding onder derden, maar uitsluitend voor niet-commerciële, informatieve en persoonlijke doeleinden en op voorwaarde dat de voormelde kennisgeving betreffende het auteursrecht op elk uittreksel wordt overgenomen. Reproducties van delen van deze site mogen in geen geval verkocht of verspreid worden met commerciële bedoelingen; ze mogen evenmin gewijzigd worden of opgenomen worden in enige andere omgeving, publicatie of site, al dan niet op papier of in elektronische vorm, met inbegrip van het doorsturen naar enige andere site. Er wordt geen enkele andere vergunning noch enig ander recht verleend.

Merken

Alle merken die op deze site te zien zijn, zijn ofwel eigendom van 2 Sign & Safe en haar gelieerde vennootschappen of worden gebruikt in licentie. Zonder volledig te willen zijn, omvatten deze merken o.a. de naam 2 Sign & Safe en het 2 Sign & Safe logo. Het ongeoorloofd gebruik van enig merk op deze site is ten strengste verboden.

Productbeschikbaarheid

Een verwijzing naar een product of dienst op deze site mag niet worden beschouwd als een aanbod om dat product of die dienst te verkopen of te leveren. Voorafgaand aan elke aankoop moeten specifieke inlichtingen worden ingewonnen betreffende de beschikbaarheid en geschiktheid van bepaalde producten of diensten.

Inhoud

De informatie op deze site werd te goeder trouw opgenomen maar is uitsluitend bedoeld voor algemene informatieve doeleinden. Ze mag niet de basis zijn voor specifieke doeleinden en er wordt geen enkele garantie gegeven betreffende haar nauwkeurigheid of volledigheid. Noch 2 Sign & Safe noch haar gelieerde vennootschappen, noch haar of hun directieleden, werknemers of agenten kunnen aansprakelijk worden gesteld voor verliezen, schadegevallen of kosten die voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van deze site of enige andere ermee gekoppelde site, met inbegrip van – maar niet beperkt blijvend tot – winstderving, onrechtstreekse of incidentele schade of bedrijfsschade.

Wij behouden ons het recht voor de informatie op deze site zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of te verbeteren wanneer wij dat gepast achten.

Gekoppelde sites

Op diverse plaatsen op deze site krijgt u mogelijk automatische links aangeboden naar andere Internet sites die relevant zijn voor een bepaald aspect van deze site. Dat betekent niet noodzakelijk dat 2 Sign & Safe of haar gelieerde vennootschappen banden hebben met die andere sites of hun eigenaars. Hoewel 2 Sign & Safe ervan uitgaat dat die andere sites uw belangstelling verdienen, kunnen noch 2 Sign & Safe, noch haar gelieerde vennootschappen, noch haar of hun directieleden, werknemers of agenten op welke wijze dan ook verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld voor die andere sites of de informatie die zich daarop bevindt; noch deze sites noch de informatie op deze sites werden door 2 Sign & Safe of haar gelieerde vennootschappen geverifieerd of goedgekeurd. Indien u vaststelt dat u op een bepaald ogenblik terechtgekomen bent op een andere site, kunt u altijd naar deze site terugkeren via de pijl “Vorige” of door het domeinadres van 2 Sign & Safe op te geven: http://www.2signandsafe.be.

Vergaren en gebruiken van persoonlijke informatie

De informatie die wij vergaren en opslaan tijdens het normale gebruik van de site moet ons helpen het gebruik van de site op te volgen en moet de verdere ontwikkeling van de site ten goede komen. Daarbij worden geen persoonlijk identificeerbare gegevens vergaard of opgeslagen.

Wanneer u contact met ons opneemt, kan het gebeuren dat wij informatie registreren (uw naam, postadres, e-mail adres, de aard van uw verzoek en eventueel nog andere gegevens) met de bedoeling te kunnen voldoen aan uw verzoek. Deze informatie zal ons helpen u achteraf informatie te bezorgen die relevant is voor uw behoeften. U mag geen informatie over andere leden van uw gezin verstrekken zonder hun toestemming. Alle persoonlijke gegevens die eventueel worden verstrekt, zullen opgenomen worden in een bestand. De verantwoordelijke van het bestand is de 2 Sign & Safe, Luithagen 9, 2030 Antwerpen. Deze gegevens zijn bestemd voor de verkoop en de promotie van producten van de 2 Sign & Safe.

De Wet van 8.12.92 voorziet een toegangs-, verbeterings- en recht van verzet tegen de verwerking van deze gegevens. Voor bijkomende inlichtingen kan u het Openbaar Register raadplegen bijgehouden door de Commissie ter Berscherming van de Persoonlijke Levenssfeer.