2 SIGN & SAFE N.V. VERKOOPSVOORWAARDEN

ALGEMENE VERKOOP – en LEVERINGSVOORWAARDEN

 

Artikel 1.: Toepasselijkheid

Hieronder vermelde algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van 2 SIGN AND SAFE N.V. , hierna genoemd “de verkoper” zijn van toepassing op elke koop- verkoopovereen­komst dan wel overeenkomst tot levering van goederen en/of diensten gesloten tussen de verkoper en de koper alsmede op elke offerte en/of bestelorder die daarvan het onderwerp vormen.

Elke door de koper gestipuleerde afwijkende in- of aankoopvoorwaarden worden, behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke overeenkomst tussen de partijen, geacht te zijn uitgesloten.

Artikel 2.: Offertes / Bestellingen

Door de verkoper geformuleerde offertes zijn geheel vrijblijvend en binden haar geens­zins. De vermelde prijzen zijn exclusief belasting op toegevoegde waarde (b.t.w.), verpakkings- en transportkosten.

Een koop- verkoopovereenkomst komt tot stand na bevestiging/accepta­tie van de offerte dan wel ondertekening van de bestelbon.

Elke nadere afspraak tussen partijen wordt ten aanzien van de verkoper slechts geacht te zijn tot stand gekomen na diens schriftelijke bevestiging.

Een geplaatste bestelling wordt door de verkoper enkel geacht te zijn aanvaard na diens uitdrukkelijke orderbevestiging. Bij gebreke aan uitdrukkelijke orderbevestiging binnen de 5 werkdagen na de bestelling/order wordt zij geacht door de verkoper te zijn aanvaard.

Bij bestelling van speciale uitvoeringen hebben wij het recht om ten hoogste 5 procent meer of minder dan de bestelde hoeveelheid te leveren.

Bij bestellingen onder de 25 Euro (excl. b.t.w.) worden er 10 euro administratiekosten aangerekend.

Geplaatste bestellingen kunnen door de verkoper als onbestaande worden beschouwd in het geval de koper:

Nalaat de vervallen factuur(en) m.b.t. eerder geleverde goederen te voldoen;

Zich in staat van faillissement bevindt dan wel in vereffening en ontbinding werd gesteld of een verzoekschrift tot het verkrijgen van een gerechtelijk akkoord heeft ingediend dan wel dat verkoper ernstige aanwijzingen heeft dat één der voormelde scenario’s eminent zijn.

Artikel 3.: Levering en termijnen.

De door de verkoper opgegeven levertermijnen zijn steeds indicatief en geenszins bindend.

Overschrijding van aangekondigde leveringstermijnen kunnen derhalve niet worden afgedaan als een contractuele wanprestatie als grond voor een vordering tot ontbinding van de overeenkomst dan wel enige schadevergoeding in hoofde van de koper.

Artikel 4.: Risico-overgang / Verkeerde bestellingen / Terugzending van goederen.

Het risico van de zaak gaat over op het tijdstip dat de goederen ter beschikking van de koper worden gesteld. De verkoper is niet aansprakelijkheid voor verlies, beschadiging of vertraging bij het transport; zelfs niet wanneer de transporteur door de verkoper werd aangeduid.

Verkeerd bestelde en geleverde goederen worden door de verkoper slechts ingeruild dan wel teruggenomen mits betaling van een administratieve- en verhandelingskost ten belope van 20% (excl. b.t.w.) van de koopprijs.

Geen enkel 2 SIGN AND SAFE N.V. product mag worden teruggezonden voor omwisseling of credit zonder voorafgaande schriftelijke toelating van 2 SIGN AND SAFE N.V. te Antwerpen, België. De terugzending moet franco gebeuren. Enkel goederen in hun oorspronkelijke verpakking worden aanvaard.

Artikel 5.: Eigendomsvoorbehoud

De door de verkoper geleverde goederen blijven haar uitsluitende eigendom tot op het tijdstip waarop de koper zijn verplichtingen volgend uit de tussen partijen gesloten overeenkomst geheel heeft voldaan. De goederen waarop een eigendomsvoorbehoud rust, mogen door de koper buiten de normale bedrijfsuitoefening niet worden bezwaard.

In het geval de verkoper zijn eigendomsrecht heeft ingeroepen dient de koper deze goederen op eerste verzoek terug aan de verkoper ter beschikking te stellen.

Indien de verkoper zijn eigendomsvoorbehoud niet meer kan inroepen omdat de geleverde goederen werden vermengd of omgevormd is de koper verplicht deze goederen aan de verkoper te verpanden.

Artikel 6.: Overmacht

In geval van overmacht heeft de verkoper het recht de overeenkomst met de koper geheel of gedeeltelijk op te schorten zonder dat hieruit enig recht op schade­vergoeding voor de koper of verkoper kan ontstaan. Als overmacht wordt beschouwd: elke omstandigheid tengevolge waarvan de naleving van de overeenkomst redelijkerwijze door de verkoper of de koper niet meer kan worden gevorderd. nl. in- of uitvoerbeperkin­gen, oorlog, brand, overstroming, ontploffing, staking, diefstal, ongevallen, vertraging, storing en nalatigheid in het bedrijf der leveranciers van de verkoper, enz.

Artikel 7: Betaling

Behoudens uitdrukkelijk anders gestipuleerd zijn de door de verkoper verstuurde facturen betaalbaar op 30 dagen na factuurdatum. Indien de koper de verkoper bij bestelling uitdrukkelijk mededeelt contant bij levering te zullen betalen wordt een korting van 2% (excl. b.t.w.) toegekend.

De niet betaling van de factuur op de vervaldag legt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een conventionele moratoire interest op gelijk aan de referentie-interestvoet vermeerderd met 7 procentpunten per jaar vanaf de factuurdatum en afgerond tot het hogere halve procentpunt (de referentie-interestvoet wordt gedefinieerd als de interestvoet die door de Europese Centrale Bank wordt toegepast voor basis herfinancieringstransacties).

Betalingen uitgevoerd na de vervaldag worden cfr. art. 1254 in de eerste plaats op de moratoire interesten aangerekend.

Bij niet betaling op de vervaldag is de koper bovendien een bijkomende forfaitaire schadevergoeding verschuldigd die wordt vastgesteld op 10% van het op de vervaldatum nog verschuldigde factuurbedrag zodat ter bepaling van de hoegrootheid van het schadebeding geen rekening wordt gehouden met eventuele deelbetalingen na de vervaldag.

Voor zover de schade van de verkoper, zijnde de “relevante invorderingskosten” groter zou zijn dan het equivalent van voormeld schadebeding, behoudt zij zich het exclusieve en uitdrukkelijke recht voor zich ter schadeloosstelling van de invorderingskosten te beroepen op de bepalingen daarvoor voorzien in de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties.

Indien de koper in gebreke blijft binnen de voorziene of gestipuleerde termijnen te betalen of indien aan de verkoper omstandigheden bekend worden die de kredietwaardigheid van de koper ongunstig beïnvloeden, vervallen de toegestane termijnen en worden alle vorderin­gen van de verkoper onmiddellijk opeisbaar. In dergelijk geval mag de verkoper de geplaatste bestellingen annuleren onverminderd zijn recht op schadevergoeding.

Artikel 8.: Klachten/Protest

De koper dient de aan hem/haar geleverde goederen bij ontvangst op conformiteit te controleren en de verkoper bij vaststelling van een non-conformiteit dan wel gebrek onmiddellijk in kennis te stellen. De aftekening van een leveringsbon zonder enig voorbehoud staat gelijk aan een aanvaarding van de geleverde goederen.

In ieder geval dient de factuur waarop de kwestieuze goederen betrekking heeft binnen de 8 dagen na verzending gemotiveerd aan de verkoper te worden geprotesteerd.

Bij ontstentenis van ontvangst van een protest binnen deze termijn wordt de factuur en de daarop betrekking hebbende levering van goederen of diensten geacht door de koper te zijn aanvaard.

Een ingediende klacht schort de betalingsverplichting niet op. De koper zal de verkoper op eerste verzoek alle nuttige informatie tot onderzoek van de klacht verstrekken, bij gebreke waaraan de klacht als ongegrond wordt beschouwd en de koper wordt verbeurd van elk recht op vrijwaring.

Artikel 9: Fabrieksgarantie.

Voor zover als voorzien staan de geleverde goederen onder de uitsluitende garantie van de fabrikant. 2 SIGN AND SAFE N.V. fungeert enkel als tussenpersoon en kan geenszins rechtstreeks in garantie worden aangesproken.

Artikel 10: Toepasselijk recht en bevoegdheid.

Alleen het Belgische recht is van toepassing op de tussen partijen gesloten koop- en verkoopovereenkomsten en overeenkomsten tot levering van diensten die daarmee verbonden kunnen zijn. Hetzelfde geldt voor alle offertes en bestellingen.

Elk tussen partijen bestaande betwisting behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, zelfs in geval van meerdere verweerders, incidentele eis, oproeping in vrijwaring of uitgifte van wissels. De verkoper behoudt zich evenwel het recht voor om voor andere rechtbanken te dagvaarden zo zij dit wenselijk acht.